Urząd Gminy w Wieliczkach

Zatrzymaj banner przewijany

Ogłoszenia o treści i wyborze ofert oraz udzieleniu zamówienia zobacz archiwum »

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - odbiór odpadów

G.IV.271.10.2018

Wieliczki, 2018-12-27

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: G.IV.271.10.2018

Nazwa zadania: Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i nie zamieszkałych położonych na terenie Gminy Wieliczki”

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę: MPO Sp. z o. o. ul. 42 Pułku Piechoty 48, 19-950 Białystok                    

Uzasadnienie wyboru:

Oferta najkorzystniejsza wybrana została zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta otrzymała najwyższą liczbę punktów tj. 100 zgodnie ze wzorami opisanymi w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty

---------------------------------------------------------------------------

Oferta nr :                          1

Nazwa wykonawcy: MPO Sp. z o. o.       

Adres wykonawcy:  ul. 42 Pułku Piechoty 48, 19-950 Białystok                    

Cena brutto:  336 528,00 zł                   

Liczba pkt. w kryterium cena : 60

Liczba pkt. w kryterium termin płatności: 20

Liczba pkt. w kryterium środowiskowym: 20

Razem: 100

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

4. Podpisanie umowy możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności. Miejsce i termin podpisania umowy zostaną uzgodnione z wyłonionym wykonawcą.

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji zamawiającego, wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:

1)   wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;

2)   odrzucenia oferty wykonawcy

3)   wyboru najkorzystniejszej oferty

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.

Wykonawca może również w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o:

1)   niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub

2)   zaniechaniu czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.

Termin wniesienia odwołania / przesłania wymienionej powyżej informacji: 5 dni od dnia przesłania niniejszego pisma przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (faks lub poczta elektroniczna), lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego pisma, jeżeli zostało ono przesłane w inny sposób.

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g.

 

                                                                        WÓJT GMINY WIELICZKI

                                                                       /-/ JAROSŁAW WIESŁAW KUCZYŃSKI

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 27 grudnia 2018 13:31
Dokument wprowadzony do BIP przez: Ewelina Kłopotowska
Ilość wyświetleń: 105
27 grudnia 2018 13:31 Ewelina Kłopotowska - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl