Urząd Gminy w Wieliczkach

Zatrzymaj banner przewijany

Zamówienia o wartości poniżej 30 tys. Euro zobacz archiwum »

Zapytanie cenowe - dostawę i montaż sprzętu do placu zabaw wraz z wykonaniem ogrodzenia

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wieliczkach

ul. Lipowa 10, 19-404 Wieliczki

tel./fax 87 521 42 36

e-mail: projekt.bos@wp.pl

 

 

Znak sprawy: ZSP.26.1.2018                                                                                                               Wieliczki, 29.05.2018 r.

 

 

 

ZAPytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro

 

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego dostawę i montaż sprzętu do placu zabaw wraz z wykonaniem ogrodzenia w ramach projektu "Radosne przedszkole w Gminie Wieliczki" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), ponieważ wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza równowartości kwoty 30 tys. euro netto. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz
ze środków budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 2: Kadry dla gospodarki, Działanie 2.1: Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej. Numer projektu RPWM.02.01.00-28-0068/16.

 

Nazwa i kod przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień:

37535200-9 Wyposażenie placów zabaw

 

I. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż sprzętu do placu zabaw wraz z wykonaniem ogrodzenia w ramach projektu „Radosne przedszkole w Gminie Wieliczki” realizowanego przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wieliczkach.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ze specyfikacją rodzaju i ilości asortymentów stanowiących przedmiot dostawy i montażu zawarto w załączniku nr 2 do niniejszego zapytania.

3. Zamawiający przewiduje zlecenie kompleksowej realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie:

a) wytyczenie przez wyłonionego Wykonawcę obszaru przewidzianego pod ustawienie urządzeń na terenie działki Zamawiającego (dokumentacja fotograficzna terenu znajduje się w załączniku nr 3)

b) wytyczenie lokalizacji poszczególnych urządzeń wraz z wytyczeniem przypisanych do nich stref bezpieczeństwa
c) dostawa i montaż urządzeń placu zabaw

d) dostawa i montaż ogrodzenia,

e) uporządkowanie terenu.

 

II. Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

1. Akceptują treść zapytania bez zastrzeżeń – złożenie oferty jest uważane za akceptację treści zapytania.

2. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, w tym: prowadzą działalność gospodarczą w zakresie objętym zamówieniem (dotyczy Wykonawców prowadzących działalność gospodarczą).

3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

4. Nie podlegają wykluczeniu z ubiegania się o zamówienie określone w niniejszym zapytaniu ofertowym.

 

III. Wiedza i doświadczenie

Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

IV. Potencjał techniczny

Zgodnie z zaproszeniem do złożenia oferty.

 

V. Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zgodnie z zaproszeniem do złożenia oferty.

 

VI. Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

 

VII. Termin złożenia oferty

1. Ofertę należy złożyć do 7 czerwca 2018 r. do godziny 15.00 na wzorze stanowiącym załącznik nr 1.

 

2. Dopuszcza się złożenie oferty (decyduje data wpływu oferty do Zamawiającego):

- w formie pisemnej na adres: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wieliczkach, ul. Lipowa 10, 19-404 Wieliczki

- za pośrednictwem faksu na numer: 87 521 42 36

- za pośrednictwem poczty elektronicznej - projekt.bos@wp.pl.

 

VIII. Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Oferty cenowe należy składać zgodnie ze wzorem formularza oferty, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania.
2. Do formularza należy załączyć:

2.1. Oświadczenie o braku powiązań (Załącznik nr 4 do niniejszego formularza).

2.2. Specyfikację zaproponowanych produktów wraz z wizualizacją graficzną lub fotograficzną.

2.3. Zaleca się, aby poszczególne załączniki były ponumerowane (jeśli posiadają więcej niż jedną stronę).

2.4. Kserokopie dokumentów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Oferenta.

 

IX. Ocena oferty

1. Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Oferty, które spełnią kryteria dostępu będą oceniane pod kątem następujących kryteriów wyboru:

- cena brutto (Lc)- 80%

- termin realizacji zamówienia (D) – 20%.

 

2. Ilość punktów uzyskanych w kryterium cena i termin realizacji będzie obliczana zgodnie z poniższym wzorem:


            Cn                                                                             Cn
Lc = -------------- 100 x 0,8                                  D = -------------- 100 x 0,2    

Cb                                                                         Cb

Lc/D – liczba punktów za dane kryterium

Cn – cena najkorzystniejszej z ofert

Cb – cena oferty badanej

 

3. Ilość punktów uzyskanych w kryterium: termin realizacji zamówienia (D) będzie, obliczany jak poniżej:

a. termin realizacji zamówienia do 30.05.2018 r. – 0 pkt.

b. termin realizacji zamówienia do 20.05.2018 r. – 10 pkt.

c. termin realizacji zamówienia do 15.05.2018 r. – 20 pkt.


4. Oferty zostaną poddane ocenie oddzielnie dla każdego zakresu.

5. W wyniku oceny, oferta może uzyskać maksymalnie 100 pkt.

 

X. Wykluczenia

1. Z udziału w postępowaniu wyłączone są podmioty, które powiązane są z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.

2. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy
a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;

3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

                

Zamawiający

 

                                                                    Marek Dobrzyń

p.o. Dyrektora Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wieliczkach

Data wytworzenia dokumentu: 2018 05 30
Dokument wytworzony przez: Biuro Obsługi Szkół w Wieliczkach
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 30 maja 2018 15:15
Dokument wprowadzony do BIP przez: Grzegorz Kłoczko
Ilość wyświetleń: 345
30 maja 2018 15:17 Grzegorz Kłoczko - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_4__oswiadczenie_dot_powiazan_osobowych_lub_kapitalowych. doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
30 maja 2018 15:16 Grzegorz Kłoczko - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_3__dokumentacja_fotograficzna.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
30 maja 2018 15:16 Grzegorz Kłoczko - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_2__szczegolowy_opis_przedmiotu_zamowienia.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl