Komunikaty i obwieszczenia

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie o wydaniu decyzji

W załączeniu decyzja

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nowy numer rachunku.

W związku ze zmianą Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 19 lipca 2019 roku (Dz.U. z 2019 r. poz. 1579) ustawodawca nałożył na gminy obowiązek wyodrębnienia rachunku bankowego, na którym gromadzone będą środki pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zgodnie z powyższym od 26 września 2019...

Usuwanie azbestu

Uprzejmie informuję, że wzorem lat ubiegłych Gmina Wieliczki zamierza przystąpić do konkursu ogłaszanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie , którego celem jest unieszkodliwianie odpadów i wyrobów zawierających azbest. Z uwagi na to , że Gmina nie posiada wiedzy, jakie byłoby...

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - w załączonym pliku