Zagospodarowanie przestrzenne

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY WIELICZKI o wyłożeniu STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY WIELICZKI

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY WIELICZKI Na podstawie art. 11 pkt 10 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z 2018r. poz. 1945 z późn.zm.) i Uchwały Nr XXXV/210/2018 Rady Gminy Wieliczki z dnia 16 lutego 2018r. oraz art.39 ust.1, art.50, art. 54 ust.2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008r....

Obwieszczenie Wójta Gminy Wieliczki

O B W I E S Z C Z E N I E WÓJTA GMINY WIELICZKI z dnia 19 marca 2018r. Na podstawie art.11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z 2017r. poz. 1073 z późniejszymi zmianami) z a w i a d a m i a m o podjęciu przez Radę Gm

Ogłoszenie Wójta Gminy Wieliczki

O G Ł O S Z E N I E WÓJTA GMINY WIELICZKI Na podstawie art.11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z 2017r. poz. 1073 z późn.zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Wieliczki Uchwały XXXV/210/2018 z dnia 16 lutego 2018r.w sprawie przystąpienia do sporządzenia STUDIUM...

eGmina z modułem iMPA dla Gminy Wieliczki

Oprogramowanie e-mapa jest uniwersalnym narzędziem do tworzenia portali mapowych w oparciu o dane własne jak i dostępne usługi sieciowe. W ramach serwisu e-mapa na szczególną uwagę zasługują specjalistyczne moduły służące do realizacji ró

Obieszczenie Wójta Gminy Wieliczki o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400kV Ełk – granica RP na terenie gminy Wieliczki”

O B W I E S Z C Z E N I E WÓJTA GMINY WIELICZKI z dnia 14 lutego 2013r. Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzenn

Aktualne studium

Aktyalne studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy znjaduje się w załączniku. Mapa do studium znajduje się TUTAJ Plik do ściągnięcia o wielkości 200 Mb