Urząd Gminy w Wieliczkach

Zatrzymaj banner przewijany

Uchwała Nr XXXVIII/239/2018 Rady Gminy Wieliczki z dnia 14 czerwca 2018 r.

Uchwała Nr XXXVIII/239/2018

Rady Gminy Wieliczki

z dnia  14 czerwca 2018 r.

 

                 w sprawie zmian w budżecie Gminy Wieliczki na 2018 r.                

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994, poz. 1100) oraz art. 211, art. 212, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077, z 2018 r., poz. 1000)

Rada Gminy Wieliczki uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych:

  1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę               73 750,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych:

  1. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę               73 750,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

 

§ 3

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

  1. 1.   Plan dochodów ogółem                                          19 789 275,88 zł

z tego: dochody bieżące w wysokości         16 395 888,88 zł,
          dochody majątkowe w wysokości     3 393 387,00 zł.

  1. 2.   Plan wydatków ogółem                                          21 447 038,27 zł

z tego: wydatki bieżące w wysokości       15 888 111,27 zł,
          wydatki majątkowe w wysokości     5 558 927,00 zł.

  1. Wydatki inwestycyjne po zmianach w wysokości 5 558 927 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
  2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi w wysokości 1.458.435,67 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4

Deficyt budżetu gminy po zmianach w wysokości 1 657 762,39 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

1)    ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) w kwocie    647 000,00 zł,

2)    wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie                                                         1.010.762,39 zł.

§ 5

Przychody budżetu po zmianach w wysokości 2 023 414,12 zł, rozchody w wysokości 365 651,73 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

 

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

 

 § 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

 

                                                                  Przewodniczący Rady Gminy

                                                                           Mirosław Borowski

 

Data wytworzenia dokumentu: 14 czerwca 2018 r.
Dokument wytworzony przez: Rada Gminy
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 czerwca 2018 12:02
Dokument wprowadzony do BIP przez: Grzegorz Kłoczko
Ilość wyświetleń: 240
22 czerwca 2018 12:02 Grzegorz Kłoczko - Skopiowanie wiadomości - Uchwała Nr XXXVIII/239/2018 Rady Gminy Wieliczki z dnia 14 czerwca 2018 r.
Realizacja: IDcom.pl