Konkursy ofert na zadania publiczne

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2016r.

 

WÓJT   GMINY  WIELICZKI

działając na podstawie art.13 w związku z art.11 ust.2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016r. , poz.239 z późn.zm.) i Programu Współpracy Gminy Wieliczki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016r., stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XIV/72/2015 Rady Gminy Wieliczki z dnia 10 grudnia 2015r.

 

ogłasza

otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2016r.

 

I. Konkurs obejmuje następujące  zadanie publiczne przewidziane do realizacji w 2016r. w formie wsparcia :

 

1)   Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz promocja Gminy poprzez organizację  zawodów, rozgrywek sportowych, rajdów, zajęć integracyjnych dla różnych grup wiekowych z wykorzystaniem walorów przyrodniczych, krajobrazowych i turystycznych Gminy Wieliczki  - „Wędkarstwo jako sposób spędzania wolnego czasu i rekreacji z rodziną”;

 

Kwota przeznaczona na realizację zadania – 1.500 złotych.

 

2)    Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz promocja Gminy poprzez organizację zawodów i imprez sportowych dla różnych grup wiekowych z wykorzystaniem walorów przyrodniczych, krajobrazowych i turystycznych Gminy Wieliczki, a w szczególności festynów i turniejów.

 

Kwota przeznaczona na realizację zadania – 1.500 złotych.

 

 W 2015r. na realizację podobnych zadań wydatkowano 3.000,00 zł.

 

II.  Organizacje kwalifikujące się do składania ofert:

 

O dotację może ubiegać się podmiot spełniający wymogi określone w ustawie z 24 kwietnia 2003r.   o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016r.  poz.239 z późn.zm.). O środki w ramach współpracy mogą ubiegać się wyłącznie organizacje prowadzące działalność na rzecz Gminy Wieliczki  i jej mieszkańców.

 

III. Termin i miejsce składania ofert:

 

1. Oferty na realizację zadań winny być złożone w terminie nie krótszym niż 21 dni od dnia ogłoszenia konkursu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Wieliczkach,  w  BIP oraz na stronie internetowej Urzędu, czyli do dnia  30 maja 2016r.

2. Oferty należy składać w  Urzędzie Gminy w Wieliczkach – pokój nr 13.

3. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Urzędu.

 

IV. Zasady składania ofert:

 

1. Ofertę należy złożyć na formularzu dostępnym w Urzędzie Gminy w Wieliczkach oraz na stronie internetowej: http://wieliczkibipgmina.pl.

2. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą i adresem oferenta z dopiskiem „Konkurs ofert na realizację zadań  publicznych w 2016r.”

3. Oferta powinna zawierać w szczególności:

- szczegółowy zakres rzeczowy zadania proponowanego do realizacji,

- termin i miejsce realizacji zadania,

- kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania,

- informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w  zakresie, którego dotyczy zadanie,

-  informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania, w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację zadania z innych źródeł,

 - informacje dotyczące statusu prawnego oraz wiarygodności merytorycznej finansowej potwierdzone stosownymi dokumentami,

- wskazanie osoby odpowiedzialnej za realizację zadania.

4. Wzór oferty, a także wzory umowy i sprawozdania z wykonania zadania   określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie wzoru oferty i  ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji  zadania publicznego oraz  wzoru sprawozdania   z wykonania tego zadania (Dz.U.z 2011r. Nr 6, poz.25).

 

V. Tryb rozpatrzenia ofert:

 

1. Przy rozpatrywaniu ofert zostaną wzięte pod uwagę możliwości zrealizowania zadań przez podmiot składający ofertę, ocena przedstawionej kalkulacji kosztów oraz wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.

2. O dokonanym wyborze zainteresowani zostaną powiadomieni niezwłocznie na piśmie, a także informacja w tej sprawie zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Wieliczkach oraz na stronach BIP.

 

 

Wójt Gminy

 / - / Jarosław  Wiesław Kuczyński

Wieliczki, 05 maja 2016r.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 maja 2016 14:45
Dokument wprowadzony do BIP przez: Ewa Próchnicka
Ilość wyświetleń: 652
05 maja 2016 14:45 (Ewa Próchnicka) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)