Konkursy ofert na zadania publiczne

Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2019r.

Oferty na realizację zadań publicznych w 2019 r. można składać
do 19 czerwca 2019 r. do godziny 14.00


WÓJT   GMINY  WIELICZKI

działając na podstawie art.13 w związku z art.11 ust.2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019r. , poz.688) i Programu Współpracy Gminy Wieliczki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019r., stanowiącego załącznik do Uchwały Nr IV/19/2018 Rady Gminy Wieliczki z dnia 28 grudnia 2018r..

 

ogłasza

otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2019r.

 

I. Konkurs obejmuje następujące  zadanie publiczne przewidziane do realizacji w 2019r. w formie wsparcia :

 

1)       Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz promocja Gminy poprzez organizację zajęć i  zawodów z zakresu kultury fizycznej, rekreacji i sportu z wykorzystaniem walorów przyrodniczych, krajobrazowych i turystycznych Gminy Wieliczki  - „Wędkarstwo jako sposób spędzania wolnego czasu i rekreacji z rodziną”;

 

Kwota przeznaczona na realizację zadania – 1.500 złotych.

 

2)       Upowszechnianie kultury i dziedzictwa narodowego  poprzez organizację imprez lokalnych, festynów wiejskich integrujących społeczności lokalne i podtrzymujące tradycje narodowe dla dzieci młodzieży i pozostałych mieszkańców, w szczególności festynów i turniejów.

 

Kwota przeznaczona na realizację zadania – 2.000 złotych.

 

 

 W 2018r. na realizację podobnych zadań przeznaczono w budżecie Gminy kwotę   3.500,00 zł.

 

 

II.  Organizacje kwalifikujące się do składania ofert:

 

O dotację może ubiegać się podmiot spełniający wymogi określone w ustawie z 24 kwietnia 2003r.   o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019r.  poz.688). O środki w ramach współpracy mogą ubiegać się wyłącznie organizacje prowadzące działalność na rzecz Gminy Wieliczki  i jej mieszkańców.

 

III. Termin i miejsce składania ofert:

 

1. Oferty na realizację zadań winny być złożone w terminie nie krótszym niż 21 dni od dnia ogłoszenia konkursu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Wieliczkach,  w  BIP oraz na stronie internetowej Urzędu, czyli do dnia  19 czerwca 2019r.

2. Oferty należy składać w  Urzędzie Gminy w Wieliczkach – pokój nr 15.

3. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Urzędu.

 

 

IV. Zasady składania ofert:

 

1. Ofertę należy złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do rozporządzenia, o jakim mowa w pkt 4.

2.  Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą i adresem oferenta z dopiskiem „Konkurs ofert na realizację zadań  publicznych w 2019r.”

3.  Oferta powinna zawierać w szczególności:

- szczegółowy zakres rzeczowy zadania proponowanego do realizacji,

- termin i miejsce realizacji zadania,

- kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania,

     - informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w  

       zakresie, którego dotyczy zadanie,

              -  informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania, w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację zadania z innych źródeł,

 - informacje dotyczące statusu prawnego oraz wiarygodności merytorycznej i  

   finansowej potwierdzone stosownymi dokumentami,

     - wskazanie osoby odpowiedzialnej za realizację zadania.

4. Wzór oferty, a także wzory umowy i sprawozdania z wykonania zadania   określa rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018r. w sprawie wzorów ofert i  ramowych  wzorów umów dotyczących realizacji  zadań publicznych oraz  wzorów sprawozdań   z wykonania tych zadań (Dz.U.z 2018r.  poz.2057).

 

V. Tryb rozpatrzenia ofert:

 

1. Przy rozpatrywaniu ofert zostaną wzięte pod uwagę możliwości zrealizowania zadań przez podmiot składający ofertę, ocena przedstawionej kalkulacji kosztów oraz wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.

2. O dokonanym wyborze zainteresowani zostaną powiadomieni niezwłocznie na piśmie, a także informacja w tej sprawie zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Wieliczkach oraz na stronach BIP.

 

 

Wójt Gminy

 

Jarosław  Kuczyński

Wieliczki, 28 maja 2019r.

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 28 naja 2019 r.
Dokument wytworzony przez: Wójt
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 maja 2019 12:26
Dokument wprowadzony do BIP przez: Grzegorz Kłoczko
Ilość wyświetleń: 438
14 czerwca 2019 12:14 (Grzegorz Kłoczko) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
12 czerwca 2019 13:34 (Grzegorz Kłoczko) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
12 czerwca 2019 13:32 (Grzegorz Kłoczko) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)