Uchwały podatkowe

U C H W A Ł A Nr XXIII/132/2016 Rady Gminy Wieliczki z dnia 6 grudnia 2016r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 roku poz. 446, poz.1579) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych  (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 716 i poz.1579)    Rada Gminy Wieliczki uchwala, co następuje:

 § 1.

  1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości budynki nowo wybudowane i budynki w przypadku ich rozbudowy, nadbudowy, przebudowy lub adaptacji, przeznaczone na prowadzenie działalności gospodarczej oraz związane z nimi grunty, z wyłączeniem handlu detalicznego, w przypadku utworzenia w tych budynkach nowych miejsc pracy. Przez nowo wybudowane lub rozbudowane, nadbudowane lub zaadaptowane budynki rozumie się budynki, których budowa została zakończona lub które oddano do użytkowania przed ich ostatecznym wykończeniem,  nie wcześniej niż  24 miesiące przed wejściem w życie niniejszej uchwały.
  2.  Zwolnienie o którym mowa w ust. 1  będzie obowiązywało od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu , w którym został złożony wniosek. W przypadku złożenia wniosku przez przedsiębiorcę w czasie trwania roku podatkowego, zwolnienie przysługuje proporcjonalnie do ilości miesięcy w danym roku podatkowym odpowiadającej okresowi zwolnienia.

§ 2.

  1. Zwolnienie od podatku od nieruchomości ma charakter pomocy de minimis.
  2. Podmiot ubiegający się o pomoc de minimis zobowiązany jest do przedstawienia informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis  (Dz.U. Nr 53, poz.311 z późn.zm.).
  3. Pomoc de minimis, o której mowa w ust.1 będzie udzielana zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art.107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.Urz. UE L 352 z 24 grudnia 2013 roku.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

              § 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego i obowiązuje do dnia 31 grudnia 2020r.

 Przewodniczący Rady Gminy

    / - /   Mirosław Borowski

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 6 grudnia 2016 r.
Dokument wytworzony przez: Rada Gminy
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 04 stycznia 2017 14:20
Dokument wprowadzony do BIP przez: Grzegorz Kłoczko
Ilość wyświetleń: 877
04 stycznia 2017 14:20 (Grzegorz Kłoczko) - Skopiowanie wiadomości - U C H W A Ł A Nr XXIII/132/2016 Rady Gminy Wieliczki z dnia 6 grudnia 2016r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis