Uchwały podatkowe

U C H W A Ł A Nr XXXII/193/2017 Rady Gminy Wieliczki z dnia 30 października 2017r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

U C H W A Ł A  Nr  XXXII/193/2017

Rady Gminy Wieliczki z dnia 30 października 2017r.

w sprawie  określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

             Na podstawie art.18.ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U. z 2017 r. poz. 1875)  oraz art.5 ust.1 i  3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1785) Rada Gminy Wieliczki uchwala, co następuje:

§ 1.

 Ustala się następujące roczne stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy Wieliczki:

1)      od gruntów:

a)        związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,91 zł od         1 m2  powierzchni,

b)      pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 4,63 zł od 1ha powierzchni,

c)      pozostałych, w  tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej

działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

– 0,48 zł od 1 m2powierzchni,

d)      niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2017r.  poz. 1023 z późn.zm.), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 3,04 zł od 1 m2 powierzchni;.

 

2)      od budynków lub ich części:

a)      mieszkalnych – 0,77 zł od 1 m2powierzchni użytkowej,

b)      związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 23,10 zł od 1 m2powierzchni użytkowej,

c)      zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,80 zł od 1 m2powierzchni użytkowej,

d)     związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń  – 4,70 zł od 1 m2powierzchni użytkowej,

e)      pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego  –     do 50 mpowierzchni użytkowej -  7,00 zł od 1 m2

-     do 100 m2   powierzchni użytkowej  - 5, 00  zł od 1 m2    

    do 150 m2   powierzchni użytkowej  - 4,00  zł od 1 m2    

-     powyżej 150  m2 powierzchni użytkowej  - 3,00  zł od 1 m2    

 

3)      od budowli – 2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust.1 pkt.3 i ust.3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

 § 2.

 Traci moc uchwała Nr XXII/128/2016  Rady Gminy Wieliczki z dnia 27 października 2016r.  w sprawie określenia wysokości  stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urz.Woj. Warm.-Maz. z 2016r. , poz.4289) .

 § 3.

 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 § 4.

 Uchwała podlega   ogłoszeniu w  Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2018.

 

Przewodniczący Rady Gmin
Mirosław Borowski

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 30 października 2017 r.
Dokument wytworzony przez: Rada Gminy
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 06 listopada 2017 13:07
Dokument wprowadzony do BIP przez: Grzegorz Kłoczko
Ilość wyświetleń: 856
06 listopada 2017 13:07 (Grzegorz Kłoczko) - Skopiowanie wiadomości - U C H W A Ł A Nr XXXII/193/2017 Rady Gminy Wieliczki z dnia 30 października 2017r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości